Home Page

Kalbajar region.Territory– 1936 km2,occupied- 02-04 april 1993 by Armenian

 

click to Azeri language

“Kəlbəcər həm təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə, həm iqliminin gözəlliyinə görə, həm də orada yaşayan insanların fədakarlığına görə respublikada həmişə çox hörmətə, ehtirama layiq olubdur. Kəlbəcər Azərbaycanın ayrılmaz bir parçasıdır, hissəsidir. Heç şübhəsiz, o gün gələcək ki, Kəlbəcər rayonu Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğalından azad olacaq və Kəlbəcərin vətəndaşları, sakinləri, bizim soydaşlarımız öz yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar”
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri


click to English language

“Kalbajar was always respected in the republic for its natural resources, beaty of climate,and also, self-seacrificing of the people living there. Kalbajar is the part of azerbaijan, undivided and inseparable part. Without doubt i can say that one day Kalbajar will be free from occupation of armenian armed forces and residents of Kalbajar, citizens will return to their own native land, homeland”
Heydar Aliyev National Leader of Azerbaijan Nation


click to Russian language

Кельбаджар занимал особое место в республике и почитался благодаря своим климатическим условиям, природному богатству и самоотвер-женностью Кельбаджарцев. Кельбад-жар неотемлемая часть Азербайджана. Без сомнения настанет тот день, когда Кельбаджар будет освобожден от армянских оккупантов и население этого района вернутся на свою родную землю»
Гейдар Алиев Общенациональный лидер Aзербайджанского народа


Advertisements
%d bloqqer bunu bəyənir: